Wagenborgen – Het Groot Bronswijk-terrein in Wagenborgen bestond uit een parkachtige omgeving met waarin een dierenweide, een begraafplaats en een waterpartij. Inwoners, ondernemers,
maatschappelijke partners en de gemeente hebben een uitvoeringsprogramma gemaakt voor de herontwikkeling van het Groot Bronswijk-terrein. Op het terrein staat nu het nieuwe kindcentrum de Kronkelaar. Daarnaast komen er particuliere woningen en een nieuwe groene buitenruimte. Woonstichting Groninger Huis heeft Tiny Houses op het terrein geplaatst en heeft plannen om levensloopbestendige woningen te bouwen. Onlangs is de nieuwe huisartsenpraktijk op het
terrein open gegaan.

Snoeiwerkzaamheden (na de storm)
Begin maart start in opdracht van de gemeente op diverse locaties op het Groot Bronswijk-terrein snoeiwerkzaamheden. Het gaat om onderhouds- en begeleidingssnoei aan bomen en laanbeplanting en het verwijderen van onderbegroeiing onder de laanbeplanting langs de Salem en Nieuw Hebron.
Na de drie stormen in februari, zijn de meest gevaarlijke situaties door hangende bomen en takken langs de rijbanen en wandelpaden opgeruimd. Ook de resterende stormschade wordt de komende tijd opgeruimd. We raden aan om bij harde wind niet van de wandelpaden af te wijken en niet te gaan
wandelen in het bos.

Verkeer rondom het Groot Bronswijk-terrein
Meer dan een jaar geleden is Kindcentrum De Kronkelaar op het Groot Bronswijk-terrein in gebruik genomen. Voordat De Kronkelaar haar deuren opende, heeft de gemeente samen met een verkeerscommissie een set verkeerskundige aanpassingen doorgevoerd op de Hoofdweg en de
Familie Bronsweg in Wagenborgen. Het rijden van en naar het kindcentrum wordt hierdoor meer overzichtelijk. De verkeerscommissie bestaat uit inwoners en ouders van kinderen die naar de Kronkelaar gaan.

Evaluatie verkeersmaatregelen met betrokkenen
Ruim een jaar na de nieuwe situatie, is er eind 2021 een evaluatie met betrokkenen geweest. De evaluatie ging onder andere over de doorgevoerde maatregelen van een jaar eerder. Uit de evaluatie en eerdere geluiden uit het dorp, kwam naar voren dat de maatregelen nog niet het gewenste effect hebben. Met name het overzicht bij de aansluiting van de Familie Bronsweg naar het Groot Bronswijk-terrein kwam
naar voren als knelpunt. Dit in relatie met de verschillende verkeersstromen naar het kindcentrum. In iets mindere mate geldt dit ook voor de Hoofdweg ter hoogte van de aansluiting met de G. Boelmanweg.

Ondanks de geplaatste Julie-palen, die landelijk worden gebruikt om de aanwezigheid van een school te duiden, wordt breed gedragen dat de aanduiding van de school en die van een gelijkwaardige kruising beter zou moeten. De verkeerscommissie heeft deze uitkomsten besproken en bespreekt mogelijke maatregelen.

Aanvullende maatregelen
Op zowel het kruispunt Familie Bronsweg/Groot Bronswijkterrein en het kruispunt Hoofdweg/G. Boelmanweg komen de teksten ‘schoolzone’ op het asfalt te staan. Alle aansluitingen op het kruispunt bij de Familie Bronsweg worden voorzien van belijning die het kruispunt beter aanduiden. Delen van de hagen worden weggehaald om meer overzicht op het kruispunt te krijgen.

Verkeer in Wagenborgen
In december is door de verkeerscommissie een andere zorg besproken. De hoge snelheid van het verkeer door het dorp. Daarnaast staan er vlag voor en nar de Hoofdweg auto’s langs de weg geparkeerd. Dit geeft slecht overzicht op het verkeer. Deze opgaven worden door het team ‘Verkeer’ van de gemeente opgepakt. In december hingen er Smiley-borden langs de weg. De weggebruikers moeten zich bewust worden van de maximum snelheid.

Huisartsenpraktijk Medisch Centrum De Noord-Ooster
In het najaar van 2020 is Heuvelman Projecten gestart met de bouw van de nieuwe huisartsenpraktijk en apotheek. Op 10 januari 2022 heeft Medisch Centrum De Noord-Ooster haar deuren geopend aan de Bethel 6 op het Groot Bronswijkterrein. Het nieuwe gebouw bevat vijf spreekkamers en een apotheek.

Meer dan de helft van de particuliere kavels verkocht
Op het Groot Bronswijk-terrein zijn elf particuliere kavels gerealiseerd. Vier van deze kavels zijn op locatie Nieuw-Hebron en zeven kavels op locatie De Burcht.

Bouwrijp maken particuliere kavels
In februari en maart worden de laatste werkzaamheden voor het bouwrijp maken van de particuliere nieuwbouwkavels uitgevoerd. Bij De Burcht wordt het laatste stuk rijbaan verhard met klinkers. We plaatsen routeborden voor het bouwverkeer. Daarnaast worden de straatnaamborden geplaatst. Als de
werkzaamheden zijn afgerond gaan de bouwhekken weg. De nieuwe wegen worden dan opengesteld voor het (bouw) verkeer, zodat het bouwen van de huizen kan beginnen. Tijdens de bouwwerkzaamheden van de woningen is het aan de bouwers om de kavel wel of niet af te zetten met bouwhekken.

Verkeer tijdens de bouwwerkzaamheden
Het Bouwverkeer gaat gebruik maken van de oostelijke inrit op het Groot Bronswijk-terrein, zodat bouwverkeer, voetgangers en fietsers elkaar zo min mogelijk tegenkomen. Het bouwverkeer maakt geen gebruik van de Bethel en de inrit bij de villa. Op de rijbaan van de Bethel is de definitieve asfaltlaag aangebracht. De route voor het bouwverkeer staat straks aangegeven met borden.

Planning nieuwbouw woningen
Na het afronden van het bouwrijp maken van de particuliere nieuwbouwkavels, kunnen de nieuwe bewoners starten met het bouwen van de huizen. Volgens planning is in 2023 de woningbouw afgerond. Hierna worden de straten heringericht naar de definitieve situatie. In 2023 wordt ook het groen in
het openbaar gebied versterkt. Dit gebeurt op basis van een nog nader uit te werken bomen- en beplantingsplan. Hierbij wordt deels voortgeborduurt op het aanwezige Engelse landschapspark. Op verschillende locaties zien we onderdelen terug in bijvoorbeeld de beplanting.

Verlichting Groot Bronswijk-terrein
Alle benodigde lichtmasten zijn geplaatst op het Groot Bronswijk-terrein. In februari heeft Vertisol spotjes bij de brug over de vijver geplaatst, zodat de brug sfeervol verlicht is.

Geschiedenis Groot Bronswijk-terrein
B
ij alle ontwikkelingen op het Groot Bronswijk-terrein staat altijd ook de rijke geschiedenis van het terrein centraal. Naast de straatnamen, met een verwijzing naar de voormalige gebouwen op het terrein, is er bij de inrichting ook veel aandacht geweest voor het in stand houden en/of het zoveel mogelijk in ere herstellen van de oorspronkelijk door Vroom aangelegde landschapsarchitectuur. Maar juist ook de
voor Wagenborgen zo karakteristieke geschiedenis van de geestelijke gezondheidszorg die geboden werd, verdient het uitgedragen te blijven worden.

Commissie Erfgoed Bronswijk
I
n samenwerking met de Commissie Erfgoed Groot Bronswijk is door de gemeente een werkboek gemaakt met meerdere bezienswaardigheden om de historie van het Groot Bronswijk
fysiek op het terrein te delen. Het betreft een informatiebord met de oude inrichting en feiten over Groot Bronswijk nabij de vijver. Een route over het terrein met ‘historiekijkers’ die ons meenemen naar vroeger. Er staat een kenmerkend bouwwerk bij de ingang van de oude begraafplaats. Vanuit de commissie
leeft ook nog de wens om de geschiedenis ook beeldend te kunnen blijven vertellen. De commissie gaat samen met gebiedsregisseur Bokko Jan Huitema en Eileen Blackmore van House of Design de komende tijd kijken hoe hier een passende oplossingen voor kan komen.

Wij zoeken jonge creatieve ideën
Commissie Erfgoed Bronswijk is opzoek naar op zoek naar creatieve jongeren, kinderen, studenten en jong volwassenen uit de omgeving Wagenborgen. Ben jij creatief en goed in ontwerpen, animeren, tekenen en/of webdesign? Dan komen ze graag met je in contact. Laat het aan de commissie weten
via wiemerbrons@hotmail.com.

Financiering
De gemeente is voornemens deze onderdelen binnen de huidige ontwikkelingen van het gebied in realisatie te brengen, maar zoekt voor de volledig benodigde investering momenteel nog naar cofinancieringen.

Wonen gaat verder
Met de particuliere nieuwbouwkavels en de aanstaande bouw van de woningen op het Groot Bronswijk-terrein, wordt er een kwalitatieve impuls gegeven aan de woningvoorraad van Wagenborgen. Ook brengt het een verhuisbeweging in gang, met doorstroom en hopelijk ook mogelijkheden voor starters. Er leeft namelijk al langer vanuit het dorp een vraag om specifiek voor de doelgroep starters iets mogelijk te maken.

JongWagenborgen
Meerdere jongeren uit het dorp hebben als ‘JongWagenborgen’ met een procesbegeleider van buiten
de gemeente gekeken naar mogelijkheden voor starters. In samenwerking met Vereniging Dorpsbelangen Wagenborgen (VDW) zijn nog eens breder de woonwensen uit het dorp opgehaald. Naast passende huisvesting voor starters, kwam hier ook de wens voor levensloopbestendige woningen, al dan
niet als appartementen, naar voren. Er is een sterke behoefte aan het zelfstandig kunnen starten met wonen en zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen in Wagenborgen.

Stichting Groninger Dorpen
Deze vraag blijkt, zeker ook gezien de huidige landelijke huizenmarkt, niet alleen voor het dorp Wagenborgen of gemeente Eemsdelta te gelden, maar voor bijna alle dorpen in onze provincie. Dankzij de procesbegeleider en een betrokken architect is daardoor ook stichting Groninger Dorpen aangehaakt. Gezamenlijk is eind 2021 succesvol een fondsenaanvraag ingediend bij het Stimuleringsfonds voor
de creatieve industrie. Met deze fonds is het mogelijk om een ontwerpend onderzoek te doen, dat bijdraagt aan de vitaliteit in steden en dorpen in Nederland.

Vrijgekomen schoollocatie
In de komende maanden gaat voor Wagenborgen ontwerpend onderzoek plaatsvinden. Dit om samen met de inwoners van Wagenborgen en eventuele andere maatschappelijke partners tot een contreet ontwerp te komen. Een ontwerp waarin zowel starterswoningen, als levensloopbestendige woningen zo
optimaal mogelijk bij elkaar worden gerealiseerd. Voor deze opgave wordt de vrijgekomen schoollocatie aan de Hoofdweg in Wagenborgen beoogd. Naast woningbouw, leeft ook het idee om in het ontwerp rekening te houden met een stukje inrichting van de openbare ruimte. Dit is dan voor alle inwoners
van Wagenborgen.

Ontwerpend onderzoek
Het onderzoek is begin januari van start gegaan. De komende tijd zal in het teken staan van in gesprek gaan met alle geinteresseerden. Dit zijn voornamelijk de bij JongWagenborgen bekende starters en de mensen die graag een levensloopbestendigde woning/appartement willen hebben. Daarnaast vinden er doorlopend gesprekken met de gemeente plaats om de mogelijkheden tot realisatie concreter te maken. Uiteindelijk zal het onderzoek moeten leiden tot een ontwerp. Dit ontwerp zal daarna gedeeld worden
met de inwoners van Wagenborgen.

Wilt u meedenken?
Bent u na het lezen van dit stuk geïnteresseerd om met ons mee te denken of heeft u een vraag? Dan horen wij dit graag. U kunt contact opnemen met Romy Misran via romy@uptous.nl of via 0650640150.

Meer informatie
Heeft u vragen over deze nieuwsbrief of over kindcentrum Wagenborgen? Mail dan naar projectleider Heiko Dijkhuizen via heiko.dijkhuizen@eemsdelta.nl. Kijk voor meer informatie over de herontwikkeling van het Groot Bronswijk-terrein op eemsdelta.nl/grootbronswijk.

Particuliere woningbouw
Heeft u vragen over de kavel verkoop? Neem dan contact op met Team Vastgoed via kavels@eemsdelta.nl.
Projecten Woonstichting Groninger Huis
Kijk voor meer informatie over Woonstichting Groninger Huis op www.groningerhuis.nl.
Essentaksterfte
Neem voor meer informatie contact op met de projectleider essentaksterfte via essentaksterfte@eemsdelta.nl.
Vragen of wensen?
Neem contact op met uw gebiedsregisseur! Bokko Jan Huitema werkt als gebiedsregisseur voor
de gemeente Eemsdelta en is het aanspreekpunt voor Wagenborgen. U kunt Bokko Jan bereiken via
telefoonnummer: (06) 21 97 29 26.