Eemsdelta – Gemeente, corporaties en huurdersorganisaties hebben op 1 december naast de
jaarlijkse prestatieafspraken ook hun overeenstemming over de ambities voor de langere
termijn vastgelegd.

Woonvisie als bouwsteen
In maart 2022 heeft de gemeenteraad de Woonvisie ‘Met vertrouwen aan de slag’
vastgesteld. Vervolgens is met de woningcorporaties en de huurdersorganisaties gewerkt
aan de uitvoering hiervan. Dit heeft geresulteerd in afspraken over wat er met de sociale
woningvoorraad gaat gebeuren. Wethouder Annalies Usmany-Dallinga is tevreden over
het resultaat: “Zowel de prestatieafspraken voor 2023 als de uitvoeringsambities voor de
langere termijn zijn samen met alle betrokken woningcorporaties en de
huurderorganisaties tot stand gekomen.”

Toekomst
In Eemsdelta heeft de uitvoering van het versterkingsprogramma raakvlakken met
thema’s als ontwikkeling van de woningvoorraad, betaalbaarheid, verduurzaming van
woningen en leefbaarheid. Wethouder Annalies Usmany-Dallinga: “Het gaat om het
vinden van een goede balans tussen inkomen en woonlasten, waaronder de
energielasten, het verbeteren van de woonkwaliteit en de verandering van
woonbehoeften.” Matthieu van Olffen, directeur-bestuurder van Wierden en Borgen: “We
zijn blij met de gemaakte afspraken. We werken niet alleen volop samen aan de
versterking, vernieuwing en verduurzaming van onze woningvoorraad, we hebben ook
oog voor de moeilijke positie waarin veel van onze huurders zitten.” Edo Ladage,
voorzitter van het Bewonersplatform Delfzijl: “Als huurders hebben we ons ingezet om
samen met de gemeente en woningcorporaties tot goede inhoudelijke afspraken te
komen. Zo hebben we afspraken gemaakt op het gebied van levensbestendig wonen en
het creëren van meer perspectief voor jongeren.”

De ambitie- en prestatieafspraken zijn ondertekend door de volgende partijen: Gemeente
Eemsdelta, de corporaties Acantus, Woongroep Marenland, Woonstichting Groninger
Huis, Woningstichting Wierden en Borgen en Woningcorporatie Woonzorg Nederland en
de huurdersorganisaties Bewonersplatform Delfzijl, Huurdersorganisatie De Maren,
Huurdersadviesgroep Woonstichting Groninger Huis, Huurdersorganisatie HEG en
Landelijk huurdersplatform Woonzorg Nederland.